ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μία από τις βασικές πολιτικές της εταιρείας είναι, διερευνώντας τις πραγματικές ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της, να τους καθοδηγεί, να τους ενημερώνει και να παρέχει τις υπηρεσίες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δημιουργώντας έτσι ένα σύνολο ικανοποιημένων πελατών το οποίο συνεχώς να διευρύνεται.

Η εταιρεία έχει σαν σκοπό της την επίτευξη των εξής στόχων:

 • Να πρωταγωνιστήσει σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αντάξιες των απαιτήσεων των πελατών της.
 • Να καταξιωθεί σαν μία από τις κορυφαίες εταιρείες από πλευρά αξιοπιστίας, ευελιξίας και εξυπηρέτησης του πελάτη.
 • Να βρεθεί εντός της επόμενης πενταετίας μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου ικανοποιώντας κάθε ποσοτικό και ποιοτικό κριτήριο.

Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, τόσο των λειτουργιών της επιχείρησης, όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες, πρέπει να είναι συνεχής μέριμνα τόσο της Διοίκησης της εταιρείας, όσο και όλων γενικά των εργαζομένων.

Σε γενικές γραμμές, στόχος της εταιρείας είναι να προγραμματίζει, να παρέχει και να ελέγχει τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών και να μπορούν να ακολουθούν τους υψηλούς ρυθμούς της τεχνολογικής εξέλιξης.

Οι παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες, πρέπει να διακρίνονται για την αξιοπιστία τους και την συνεχή υποστήριξη από την εταιρεία, στοιχεία απαραίτητα με βάση τις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας.

Είναι σαφές ότι οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά απ’ όλο το προσωπικό που πρέπει να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί σ’ αυτές.

Επειδή σήμερα η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών γενικά, έχει καταστεί βασική κοινωνική απαίτηση, η εγκατάσταση και αποτελεσματική λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί για την εταιρεία πρώτη προτεραιότητα.

 

 1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι Διοίκηση της επιχείρησης σε ετήσια βάση καθορίζει ποσοτικοποιημένους Ποιοτικούς στόχους για τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της. Οι στόχοι αυτοί επεκτείνονται και στη λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης, που έχει άμεση σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Ο καθορισμός των Ποιοτικών στόχων γίνεται σε συνεργασία της Διοίκησης, των στελεχών και των εργαζομένων, ακολουθώντας τους εξής κανόνες:

 • Οι στόχοι πρέπει να είναι σαφής και όσο το δυνατόν πιο ποσοτικοποιημένοι.
 • Οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενήμεροι και να συμμετέχουν στον καθορισμό των στόχων.
 • Σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να γίνονται συναντήσεις, όπου θα συζητείται ο βαθμός επίτευξης των στόχων.

 

 

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Οργανόγραμμα της εταιρείας έχει την κάτωθι μορφή:

organosimap

 1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες και ευθύνες του προσωπικού που φαίνεται στο ανωτέρω οργανόγραμμα περιγράφονται κατωτέρω:

Αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή

Είναι ο επικεφαλής της εταιρείας την οποία και εκπροσωπεί. Καθορίζει τους μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους. Επιλέγει τα βασικά στελέχη της επιχείρησης. Δίνει εντολές και οδηγίες στους Υπευθύνους των τμημάτων για την εφαρμογή της γενικής πολιτικής της εταιρείας, για την υλοποίηση των ετήσιων Budgets όπως και για την εκτέλεση των μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης. Επιπλέον ο Γενικός Διευθυντής, είναι υπεύθυνος:

 • Για την αξιοποίηση του Διοικητικού προσωπικού της εταιρείας κατά το καλύτερο τρόπο, προκειμένου να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του.
 • Για τον καθορισμό στόχων και την διερεύνηση αγορών.
 • Για τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής.
 • Για την επιλογή, εκπαίδευση και αξιοποίηση του προσωπικού της εταιρείας
 • Για την στρατηγική Marketing της επιχείρησης
 • Για την παρουσία και προβολή της εταιρείας
 • Για την ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων
 • Να διασφαλίσει την ικανοποιητική εφαρμογή των διαδικασιών και οδηγιών του Συστήματος Ποιότητας σε όλους τους τομείς και δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Να αναπτύσσει νέες μεθόδους στην υλοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών που θα αυξάνουν την παραγωγικότητα χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα
 • Να διατηρεί τις κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος και εργασίας
 • Να παρακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας και να μεριμνά για την προμήθεια κατάλληλου και σύγχρονου εξοπλισμού όταν απαιτείται.
 • Να προετοιμάζει και να υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού

Αρμοδιότητες του Οικονομικού Τμήματος

Ο επικεφαλής του τομέα οικονομικών υπηρεσιών έχει την ευθύνη :

 • Για τον καθορισμό και έλεγχο μηνιαίου ταμειακού προγράμματος και την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών εξελίξεων, καθώς και την επεξεργασία προτάσεων προς τον Γενικό Διευθυντή για την αντιμετώπιση προβλεπόμενων αναγκών
 • Για την παρακολούθηση της ρευστότητας της Εταιρείας και την πρόταση τρόπων για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων με το ελάχιστο κόστος
 • Για τον έλεγχο της πληρότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριακών στοιχείων που υποβάλλονται στο Δημόσιο
 • Για την επίβλεψη και τον έλεγχο των λογαριασμών γενικά και ειδικά του ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και την υποβολή τους στις τακτές ημερομηνίες στον Γενικό Διευθυντή
 • Για τον έλεγχο και την εκτέλεση των πληρωμών της εταιρείας.
 • Για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού, σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις και τις αμοιβές για υπερωρίες κλπ,

Αρμοδιότητες του Υπευθύνου Ποιότητας

 • Εγκατάσταση, συντήρηση και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και έκδοση των σχετικών διαδικασιών.
 • Αναθεώρηση της Πολιτικής Ποιότητας σε συνεργασία με την επιτροπή Ποιότητας.
 • Προγραμματισμός των εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας (Ιnternal Quality Audits) και άμεση συμμετοχή στην διεξαγωγή τους.
 • Επιθεωρήσεις Ποιότητας από εξωτερικούς επιθεωρητές (External Quality Audits) και υπεύθυνος για την λήψη των σχετικών απαιτούμενων πιστοποιήσεων.
 • Σύνταξη προγραμμάτων Ποιότητας και οδηγιών εργασίας και ελέγχου.
 • Συμμετοχή στην εξέταση των απαιτήσεων και των παραπόνων των πελατών.
 • Άμεση συμμετοχή στην Ποιοτική αξιολόγηση των προμηθευτών.
 • Εκπαίδευση προσωπικού (θέματα ποιότητας).
 • Στατιστική ανάλυση
 • Ενημέρωση της Διεύθυνσης για θέματα Ποιότητας.

Επόπτες

 • Υπεύθυνοι για την σωστό και έγκαιρο έλεγχο ποιότητας των έργων της εταιρείας.
 • Υπεύθυνοι για την σωστή συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων της αρμοδιότητάς τους.
 • Υπεύθυνοι για άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης της εταιρείας για όποια θέματα προκύπτουν.

Υπεύθυνοι έργων

 • Υπεύθυνοι για την οργάνωση και επίβλεψη των εργασιών στο έργο που είναι υπεύθυνοι.
 • Υπεύθυνοι για τον έλεγχο ποιότητας στο έργο που είναι υπεύθυνοι.
 • Υπεύθυνοι για την σωστή συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων της αρμοδιότητάς τους.
 • Υπεύθυνοι για άμεση ενημέρωση των εποπτών για όποια θέματα προκύπτουν.

Καθαριστές – Φύλακες – Λοιπό προσωπικό

 • Υπεύθυνοι για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών με βάση τις διαδικασίες και οδηγίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας.
 • Υπεύθυνοι για την σωστή λειτουργία των μηχανημάτων της εταιρείας, με βάση τις οδηγίες λειτουργίας.
 • Υπεύθυνοι για άμεση ενημέρωση του υπευθύνου του έργου και του επόπτη για όποια θέματα προκύπτουν.