ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία θεωρώντας την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σαν βασικό “εργαλείο” ανταγωνισμού και επιθυμώντας να προσφέρει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας και πιστότητας υπηρεσίες, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 HACCP, ISO 22000, ISO 18001:2007.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Βεβαίωση Πιστοποίησης Συστήματος Ασφαλείας & Υγιεινής της Εργασίας ISO:18001-2007 pdf

Βεβαίωση Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO: 22000-HACPP pdf

Βεβαίωση Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO: 9001:2008 pdf

Βεβαίωση Πιστοποίησης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO: 14001: 2004 pdf